Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

És obligació de l'alumne o l'alumna l'entrega del TFG en format electrònic i en paper.

D'acord amb el procediment i en els terminis que establisca la Comissió del grau en Turisme, l’estudiantat ha d'entregar la sol·licitud de defensa i avaluació, almenys una versió escrita i una altra electrònica del treball realitzat, així com qualsevol altre material o producte significatiu utilitzat en el TFG i tot allò que consideren necessari per la Comissió per a l'Avaluació del TFG.

  • L'entrega en format electrònic es realitzarà a través de l'aula virtual de l'assignatura TFG.
  • L'entrega en format paper es realitzarà a la Secretària de la FCJE. Cal entregar-hi:
    • Una còpia en paper del TFG, i
    • Dues còpies del document de sol·licitud de defensa i comportament ètic.

Una vegada presentat el treball, cal defensar-lo, de manera presencial, en audiència pública, davant un tribunal avaluador compost per tres membres.

L'acte de defensa consisteix en una exposició pública del TFG per l’estudiant o estudianta, després de la qual els membres del tribunal avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que consideren oportunes, i l’estudiant o estudianta ha de respondre a aquestes qüestions.

La Comissió del grau en Turisme anunciarà públicament el lloc i hora en els quals es realitzarà la defensa dels treballs.

L’estudiantat disposa d'un temps màxim de 15 minuts per a la defensa del seu treball. Una vegada acabe la presentació, el tribunal podrà entaular un debat amb l’estudiant o estudianta, durant un temps màxim de 15 minuts.

El tribunal avaluador deliberarà a porta tancada, sobre la qualificació del TFG, i tindrà en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública dels treballs.

La qualificació global tindrà en compte la qualitat científica i tècnica del TFG presentat, la qualitat del material lliurat i la claredat expositiva. S'ha de valorar la capacitat de debat i defensa argumental mostrada en l'acte d'exposició pública.

La qualificació final serà la resultant d'aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFG per cada un dels membres del tribunal avaluador. Aquesta qualificació s'atorgarà en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual s'hi ha d'afegir la corresponent qualificació qualitativa:

• 0-4,9: Suspens.

• 5,0-6,9: Aprovat.

• 7,0-8,9: Notable.

• 9,0 - 10: Excel·lent.

IMPORTANT: Es considera que l'alumne ha exhaurit una convocatòria quant, a més de dipositar el treball avaluat pel tutor/a, s'ha presentat a la defensa pública del mateix davant d'un tribunal. En cas de només realitzar una des les dos accions no es considera com a presentat en eixa convocatòria doncs no s'arriba al 50% de la avaluació global.