Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0943 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La persona encarregada de fer l'assignació de les places serà el coordinador o coordinadora de pràctiques. Els procediments d'assignació (excloents) són els següents :

a) Proposta de destinació per part e l'alumne o l'alumna:
L'alumnat pot proposar una destinació sempre que complisca amb els requisits que es defineixen en aquest programa. No obstant, ja no es gestionaran més propostes en paper, sinó que aquell estudiant que vullga proposar entitat el que ha de fer és facilitar-li a l’entitat el model per a sol·licitar usuari i clau d'accès a la plataforma informàtica, si no han col·laborat anteriorment o encara no tenen clau. Amb usuari i clau l’entitat accedirà a la plataforma i introduirà una oferta de tipus “nominatiu” i l’aplicació li demanarà el nom i DNI de l’estudiant.
 
El coordinador o coordinadora informarà a l'alumnat de l'acceptació de la seua proposta i li assignarà el corresponent tutor o tutora. És responsabilitat de l'estudiantat contactar amb el tutor o tutora abans de l'inici de les pràctiques. L'alumnat ha de signar, juntament amb el supervisor o supervisora de l'empresa i el tutor o tutora de la Universitat Jaume I, el seu projecte formatiu, en el qual s'hi ha de fer constar els objectius educatius, les activitats concretes a realitzar, l'horari i el calendari de pràctiques. La sol·licitud d'empresa s'ha de fer abans de la fi del mes de maig de l'any en curs.
 
b) Seleccionar ofertes mitjançant l'e-ujier (estada en pràctiques, preferències)
 
En la mesura del possible, d'acord amb les demandes de les mateixes entitats, s'intentarà ajustar les preferències de l'alumnat, sempre tenint present la disponibilitat de les entitats col·laboradores. Per això l'alumnat ha d'emplenar tres opcions. Tenint sempre en compte l'oferta de places de les entitats col·laboradores, l'ordre de prioritat (de major a menor) assignat a les preferències realitzades per l'estudiantat serà: torn, localitat, tipus d'empresa i tasques a desenvolupar. El criteri establert a l'hora de distribuir les places ofertes per les entitats col·laboradores serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiantat.
Hi ha dos períodes de selecció d'empreses de la llista de preferències:
  • Primer període: del 4 al 20 d'octubre.
  • Segon període: del 4 al 20 de febrer.
A principis de novembre el coordinador o coordinadora i un representant de l'alumnat (normalment el delegat o delegada del curs) realitzaran la llista provisional d'assignacions. L'alumnat ha d'acceptar l'assignació (o rebutjar-la de manera motivada) per l'e-ujier en el termini d'una setmana. Si no ho fa, l'assignació es fa definitiva d'ofici i es comunica a les persones implicades. És responsabilitat de l'estudiant o estudianta contactar amb el tutor o tutora, assignat per la coordinació abans de l'inici de les pràctiques. L'alumnat ha de signar, juntament amb el supervisor o supervisora de l'empresa i el tutor o tutora de la Universitat Jaume I, el seu projecte formatiu, en el qual s'hi ha de fer constar els objectius educatius, les activitats concretes a realitzar, l'horari i el calendari de pràctiques.
 
c) Treball acadèmicament dirigit per les persones que, per diversos motius, no poden realitzar l'estada en pràctiques.
 
d) Exempció. Els criteris d'exempció, per a aquells estudiants o estudiantes que ja han treballat i/o treballen en l'actualitat, són els següents:
 
  • Presentació de contracte de treball d'un mínim de sis mesos.
  • Presentació d'una memòria explicativa del treball, el qual ha de ser en una de les entitats que s'han definit com a potencials acollidores d'alumnat en pràctiques.
  • El model de sol·licitud que ha d'acompanyar el contracte de treball i la memòria anterior, i ha de ser presentat al Registre (Rectorat), es pot consultar en el següent enllaç de la OIPEP: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/
  • No seran vàlides les pràctiques realitzades en la FP.
  • Per a demanar l'exempció, la data límit és el 10 d'abril.
  • La Comissió de Titulació aprovarà la concessió en base a la revisió de la documentació presentada (en la qual s'inclou la memòria inicial).
  • S'assignarà un tutor o tutora que oriente l'estudiant o estudianta en l'elaboració de la memòria inicial i final (veieu l'apartat de criteris de superació de l'assignatura).

e) Reconeixement de pràctiques externes extracurriculars (PENC): s'assignarà un tutor o tutora perquè assumisca l'avaluació de la memòria.
 
En qualsevol dels casos anteriors, l'assignatura s'ha d'avaluar (veieu l'apartat de criteris de superació).