Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0942 - Dret de les Societats

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

L'assignatura tindrà tres proves: examen escrit, pràctiques i presentacions orals. Cada una d'aquestes tres proves es valorarà sobre 10 i donaran la nota final en proporció al pes (70%, 15% i 15%, respectivament). No obstant això, s'hi estableixen les següents regles:

1. L'estudiantat que no realitze les pràctiques ni/o la presentació oral no pot presentar-se a l'examen escrit.

2. L'estudiant que no es presente a l'examen escrit final s'entèn com a no presentat en aquesta convocatòria.

3. Per a poder fer la mitjana de la nota de l'examen amb la qualificació de les altres dues proves (pràctiques i presentació oral), ha d'obtindre's en l'examen un mínim de tres sobre deu (3 sobre 10).

Per a superar l'assignatura es requereix que en la nota final s'obtinga una puntuació mínima global de 5, en atenció als criteris exposats adés.