Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0941 - Anàlisi Financera

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 1. Anàlisi conceptual dels components del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys
  1. Definició del balanç de situació
  2. L'actiu: anàlisi dels components
  3. El patrimoni net i el passiu: anàlisi dels components
  4. Els components del compte de pèrdues i guanys: ingressos i despeses
  5. El resultat: concepte i tipologia
 2. Introducció a l'anàlisi de la informació comptablefinancera
  1. Finalitat de l'anàlisi dels estats financers
  2. Instruments utilitzats en l'anàlisi dels estats comptables
  3. Anàlisi de la composició del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys
 3. Anàlisi de la situació financera a curt termini
  1. El fons de maniobra
  2. Avaluació de les necessitats de fons de maniobra
  3. Anàlisi de la situació financera a curt termini mitjançant l'ús de ràtios
 4. Anàlisi de la situació financera a llarg termini
  1. L'estructura economicofinancera
  2. L'ús de ràtios en l'anàlisi de la situació financera de l'empresa a llarg termini
 5. Anàlisi dels resultats
  1. Anàlisi dels resultats que integren el compte de pèrdues i guanys
  2. Anàlisi de la rendibilitat

6. Fonaments de finances

6.1 La funció financera en l'empresa

6.2 El valor dels diners en el temps: lleis financeres

6.2.1 Capitalització simple

6.2.2 Descompte simple comercial

6.2.3 Capitalització composta

6.3 Rendes financeres

6.4 Operacions financeres

7. Fonts financeres de l'empresa

7.1 Finançament amb fons propis

7.2 Préstecs

7.3 Fonts financeres a curt termini

7.4 El cost de capital de l'empresa

7.5 El palanquejament financer

7.6 Estructura de capital i decisions d'endeutament

8. Avaluació d'inversions 

8.1 Concepte d'inversió

8.2 Característiques financeres d'una inversió. Efecte dels impostos

8.3 Mètodes aproximats d'avaluació d'inversions

8.4 El valor actual net (VAN)

8.5 El tant intern de rendiment (TIR)