Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0940 - Direcció de Vendes i Atenció al Client

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

En primer lloc, cal assenyalar que per a l'avaluació de l'assignatura es distingeixen dos itineraris d'avaluació. D'una banda, un itinerari dirigit a aquells i aquelles alumnes que opten per dur a terme un aprenentatge de l'assignatura treballant en equip (itinerari A). I d'altra banda, un altre itinerari per a aquells i aquelles que, per motius justificats, opten per realitzar un aprenentatge individual (itinerari B).

Això és així pel fet que la pràctica docent ens ha fet veure la dificultat per a treballar en equip de determinats col·lectius: treballadors i treballadores, persones amb baixes per malaltia o amb familiars en aquesta situació... i per tant, els problemes que es deriven de l'avaluació del treball en equip per a aquestes persones. Per aquest motiu, i específicament per a ells i elles es desenvolupa aquest segon itinerari d'avaluació.

En aquest sentit, totes les i els alumnes han de comunicar al professorat de pràctiques de l'assignatura, durant el mes de setembre, l'itinerari pel qual opten. Així, els i les alumnes que decidisquen optar pel primer itinerari, el de treball en equip, han de comunicar-ho conjuntament a través de la fitxa de constitució del grup de treball. Mentre que els i les alumnes que opten pel segon itinerari, han de comunicar-ho per correu electrònic al professorat de pràctiques. A més, s'entendrà que aquells i aquelles alumnes matriculats que no comuniquen al professorat l'itinerari pel qual opten en el període fixat a l'efecte, s'entendran inscrits a l'itinerari A, que és el propi de l'assignatura.

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'indiquen per itineraris a continuació.Itinerari A:

PRIMERA CONVOCATÒRIA:

Aquesta assignatura s'ha dissenyat per a potenciar el treball cooperatiu i continu dels i les alumnes. Així, el 50% de la nota s'obté del treball individual i l'altre 50% del treball en equip. Per això, els i les alumnes que no s'hagen integrat en un equip en el termini proposat, no podran superar l'assignatura en la primera convocatòria, encara que sí que podran presentar-se a l'examen individual.

En l'avaluació de l'assignatura es té en compte la part pràctica en equip (resolució de casos i elaboració de treballs escrits) i la part teòrica individual (examen final).

Part pràctica: En primer lloc, cal assenyalar que l'avaluació del treball en equip serà la mateixa per a tots els i les components de l'equip i participarà en un 50% de la nota final (és a dir, cada alumne o alumna podrà aconseguir un màxim de 5 punts). A més, s'hi exigeix ​​per a poder ser avaluats sota aquesta modalitat un grau de compliment de les activitats proposades d'almenys un 75%. En cas contrari, no s'aconseguirà el mínim i han d'anar a la segona convocatòria. En l'avaluació de les activitats realitzades en equip, es consideraran entre altres aspectes:

1) L'elaboració de les activitats: es valoren tant els aspectes de contingut com els de forma (en cas que s'haja de presentar per escrit  l'activitat);

2) La presentació oral i la defensa d'arguments propis (en cas que es requerisca la presentació oral a l'aula de l'activitat) així com la capacitat de crítica a les propostes realitzades per uns altres grups de treball;

3) El funcionament com a equip dels i les integrants així com la seua actitud.

Part teòrica: d'altra banda, es realitzarà una prova escrita que suposarà l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, on es posarà a prova l'alumnat de manera individual en relació a l'aprenentatge dels continguts teòrics.

Per a aprovar l'assignatura cal aconseguir els mínims exigits en cada una de les parts (treball en equip i examen individual), és a dir, almenys 2 punts en cada una.

Els mínims establerts en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició necessària, però no suficient, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.SEGONA CONVOCATÒRIA:

Es poden guardar per a la segona convocatòria només les parts que han superat el mínim: l'examen individual (2 punts) o la part pràctica de l'assignatura (2 punts). Els equips que suspenguin la part pràctica, així com aquells que no s'hagin inclòs en un equip en els terminis previstos, aniran a la segona convocatòria, havent de presentar de nou els treballs escrits (en equip), amb una valoració de 3 punts, de la qual cal obtenir com a mínim 1,5 punts. En aquesta convocatòria extraordinària es mantindrà la nota de resolució de casos de la primera convocatoria, siga la que siga, sense possibilitat de recuperació.

Igual que en la convocatòria ordinària, els mínims establerts en la part teòrica i pràctica de l'assignatura són condició NECESSÀRIA PERÒ NO SUFICIENT, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.

Itinerari B:

Per als i les alumnes que opten per l'itinerari individual de l'assignatura, l'avaluació de l'assignatura es realitza mitjançant la realització d'una prova escrita i l'elaboració d'un projecte individual.

La prova escrita serà la mateixa que realitzen els i les alumnes de l'Itinerari A i suposa un màxim de 5 punts, s'hi exigeix un mínim de 2 punts. D'altra banda, l'elaboració del projecte individual suposa un màxim de 3 punts. El mínim establert a la part teòrica de l'assignatura és condició necessària, però no suficient, ja que la suma de les dues parts ha de ser igual a 5 punts

Cal tindre en compte que la nota màxima a assolir pels i les alumnes en l'itinerari B serà de notable (8), tenint en compte que per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre almenys una nota igual o superior a 5.Finalment, cal destacar que per a considerar a un estudiant o estudianta com a presentat en l'avaluació de l'assignatura ha de presentar-se a l'examen escrit individual que es realitzarà en la data oficial d'examen fixada per la Universitat Jaume I.IMPORTANT:

- En el cas que algun estudiant o estudianta no puga acudir la data determinada per a l'examen final a causa a alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, ha de notificar-ho per escrit al coordinador o coordinadora de l'assignatura amb una antelació suficient (menys un mes abans de la data oficial l'examen) i fer constar-hi els motius. El canvi de data es regeix pels criteris de la normativa d'exàmens.

- L'estudiantat té dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

- D'altra banda, l'alumne o alumna que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja siga examen, treball, o qualsevol altra activitat proposada) queda automàticament suspès. Per a aprovar l'assignatura ha de superar un examen oral davant d'un tribunal ordinari format per professorat de l'àrea de Comercialització i Investigació de Mercats. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per la Universitat Jaume I.