Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0931 - Segon Idioma per a Turisme II (Alemany)

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Realitzarem activitats formatives en crèdits ECTS, amb metodologia d'ensenyament-aprenentatge i relacionades amb les competències que ha d'adquirir l'estudiant: La docència de la matèria seguirà les directrius del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) del Consell d'Europa. Per a l'adquisició de les competències citades s'empraran els següents mètodes d'ensenyament-aprenentatge: Crèdits presencials (60 hores) repartits en classes teòriques (exposició de continguts i guies de treball per part del professor; presentació en l'aula dels continguts lingüístics i comunicatius mitjançant quadres, esquemes i exemples o activitats de conceptualització), activitats pràctiques (treball sobre la matèria que ha sigut exposada prèviament; activitats de comprensió i expressió oral i escrita; activitats de fonètica en funció del mètode seleccionat) i tutories. Es valora el treball autònom (preparació i realització de treballs i exercicis individuals, l'estudi de temes treballats en classe, la lectura, anàlisi i/o síntesi dels documents escrits proposats, la consulta de fonts i recursos bibliogràfics o electrònics, la preparació d'exposicions orals, redaccions i exàmens, l'estudi independent i les pràctiques en Laboratori d'Idiomes.