Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0923 - Metodologia d'Elaboració i Avaluació de Programes Turístics

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

 

 

Atès el caràcter pràctic d'aquesta assignatura, l'avaluació final serà resultat d'un procés continuat d'avaluació de cadascuna de les fases d'elaboració del projecte que els estudiants realitzaran i lliuraran mitjançant l’aula virtual segons el cronograma previst al començament del curs. Cadascun d’aquests lliuraments parcials obtindrà una qualificació la qual, cas de no ser positiva, s’haurà de compensar al lliurament del conjunt del projecte una vegada conclòs aquest. La participació de l’alumnat és doncs essencial i valorada molt positivament.

La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura haurà de ser sempre igual o superior a 5 sobre 10 en cadascun dels lliuraments parcials i també en l'examen final. No obstant, l'avaluació final resultarà d'una mitja ponderada de les notes obtingudes al llarg del procés de realització del projecte amb la nota de l'examen final, de tal manera que la mitja obtinguda en els lliuraments parcials representarà el 80% de la nota final i la nota de l'examen final que versarà sobre el contingut del seu propi treball i representarà el 20 % restant de la nota final.  Aquest examen té una funció avaluadora però també una funció didàctica atès que l’alumne es veu compromès en la valoració reflexiva d’allò que ha aprés durant el curs.

Es considerarà presentat a una convocatòria tot l'alumnat que haja concorregut a l'examen final.