Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0921 - Gestió d'Allotjaments de Restauració i d'Agències de Viatges

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Procés d'avaluació entre estudiants

10%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 Presentació, defensa i crítica de treballs originals, amb aplicació dels

coneixements del temari al cas d'empreses o situacions particulars.
Aquests treballs, al costat de la participació i el debat a classe suposaran fins
el 50% de la qualificació. L'assistència i participació dels alumnes és un
requisit imprescindible. En qualsevol prova que es faci, tant tipus examen
com debats en classe o realització de treballs, és exigible el
coneixement transmès mitjançant les classes, contingut de la bibliografia
necessària, les lectures complementàries assenyalades per a cada tema i les
lliçons extraïbles dels debats i casos treballats en classe.
Un examen final que constarà d'una prova teòrica. La nota en l'examen
representarà el 50% de la nota total. En aquest examen serà exigible el
coneixement transmès mitjançant les classes teòriques, així com el contingut
de la bibliografia específica i les conclusions concretades en les classes
pràctiques.

Per poder superar l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir en l'examen escrit com a mínim un 2 sobre 5.

Un alumne es considerarà com a no presentat si no realitza la prova escrita, i se li guardarà les notes obtingudes en la part de treballs només fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.