Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

5%

Criteris de superació

- Examen (50%) . L'avaluació objectiva serà contínua, per mitjà d'exàmens parcials durant el desenrotllament de l'assignatura que demostren per part de l'alumne l'assimilació dels continguts de cada unitat del temari.

- Treballs acadèmics, dossiers i tutories (50%) . Cada grup compondrà, al llarg del curs, un portafolio amb els temes de l'assignatura i, si és el cas, un glossari de termes artístics en llengua anglesa que haurà de ser entregat al professor abans del 5 de maig.

La nota mínima per a superar l'assignatura serà un 5 sobre 10. Cada una de les proves d'avaluació haurà de ser superada amb una nota mínima de 5 sobre 10. Per a superar l'assignatura és necessari superar totes les proves d'avaluació. L'alumne que no es presente a a algun dels exàmens o no entregue els treballs acadèmics es considerarà no presentat. L'alumne que havent-se presentat a totes les proves no arribe a la nota mínima requerida es considerarà suspés