SRP531 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Professional)

Semestre 1

Temari

Temari

Exposició detallada del Treball desenvolupat en l'entitat o organització de cooperació assignada. Presentació de les tasques realitzades. Presentació de tasques que no s'han pogut dur a terme dins de cada fase i la seua justificació tècnica. Valoració de l'aprenentatge adquirit.

Els TFM poden consistir en:

- Un informe professional de l'experiència en terreny, descrivint i analitzant: el territori/organització/societat on s'ha realitzat el *Practicum Internacional, les tasques realitzades en l'entitat, l'aprenentatge adquirit i propostes de millora.

- Un informe professional d'avaluació d'un programa, anàlisi d'experiències, recopilació de bones pràctiques o elaboració de guies o directoris de recursos relacionats amb els projectes de l'entitat on es realitza l'estada en pràctiques.

 El  TFM es realitzarà sota la supervisió de/la tutor/a universitari/a de l'assignatura SRP530. Pràctiques Externes II.