Temari

Temari

Materials teòrics, i metodològics, i ferramentes estadístiques de suport per a la realització de treballs d'investigació i treballs fi de màster.


Tema 1. La realitat social com a realitat i aparença.

Tema 2. Cinc vies d'accés a la realitat social.

Tema 3. El projecte de recerca (I) i (II).

Tema 4. Investigació quantitativa i investigació qualitativa.

Tema 5. Metodologia de la Investigació quantitativa i qualitativa.

Tema 6. Metodologia i tècniques quantitatives d'investigació.

Tema 7. El paquet estadístic PSPP * (Programari lliure).

Tema 8. tutorial audiovisual per a ús i maneig del paquet estadístic PSPP.