Sistema d'avaluació

Memòria

100%

Criteris de superació

L'estudiant pujarà el document de l'Avantprojecte d'investigació a la carpeta de l'assignatura en l'EVAI de l'IIDL/UJI en la data indicada. En eixe moment es considerarà presentat oficialment. El període per a la realització serà el primer trimestre del curs

Per a superar l'assignatura els estudiants i les estudiants han d'obtindre més del 50% de la nota.

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."