Activitats

Seminaris

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 150
Hores presencials Hores no presencials

Competències

- Que l’estudiantat siga capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. - Que l’estudiantat posseïsca les habilitats d’aprenentatge que li permeten continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma. - Ser capaç de plantejar i dur a terme un treball de recerca en totes les seues fases. - Ser capaç de preparar una eixida al terreny tant en relació a les necessitats d’informació prèvies sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/investigació en terreny i els procediments de seguretat que hauran de ser tinguts en compte.

Resultats d'aprenentatge