SRP510 - Governança, Drets Humans i Desenvolupament Econòmic (E-Learning)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòria

60%

Proves d'avaluació

30%

Activitats i pràctiques dirigides en l'aula

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari obtindré almenys 5 punts en el conjunt de les activitats. 

Es requerirà traure almenys un 4 sobre 10 en cadascuna de les activitats avaluables (fòrum, examen i de cada treball) per a poder compensar entre les tres parts de cara a la nota final per assignatura.

Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a una convocatòria quan realitze l'examen de l'assignatura. 

Finalment, no es podrà cursar els 30ECTS de l'Itinerari investigador (Iniciació a la investigació, Pràctiques Externes I/ Treball Final de Màster (TFM)) i els 30 ECTS de l'Itinerari professional (Pràctiques Externes II/ Treball Final de Màster (TFM)) en el segon curs acadèmic, si no es tenen els 60 ECTS (Continguts Comuns i Especialitat de Cooperació i polítiques del desenvolupament) del primer curs aprovats íntegrament.

Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'estudiantat aconseguisca excel·lent en la nota final de l'assignatura.

Article 11 (Normativa d'avaluació). Realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aqueixa convocatori, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.