Temari

Temari

 


 Temari
 
Mòdul 1. Programari professional de gestió integral.
Profossor: Aleix Alcàcer

Módulo 1. Software profesional de gestión de proyectos.


Profesor: Aleix Alcacer Sales


Tema 1. Presentación del curso.

Tema 2: Introducción al lenguaje de programación R y al entorno de desarrollo RStudio.

Tema 3: Creación de paquetes/proyectos en R.

Tema 4: Introducción al sistema de gestión de versiones Git.

Tema 5: Herramientas principales de Github para la gestión de proyectos.

 
Mòdul 2. Programari professional de planificació i programació de la producció.
Profosora: María Victoria Ibáñez Gual (Dept. Matemàtiques).
 
Tema 1. Enfocaments de la Gestió de la Producció.
Tema 2 Planificació mitjançant programació matemàtica
Tema 3. Eines per a la gestió de projectes.
3.1. Diagrama de Gantt
3.2. mètode PERT
3.3. mètode CPM
3.4. Corbes de càrrega
3.5. Control de costos
Tema 4. Programari de gestió de projectes
4.1. GanttProject
4.2. OpenProj
 
 
Mòdul 3. Programari Professional en Fluids.

Professor: Sergio Chiva Vicent (Dpt. Eng. Mecànica i construcció).

 
Tema 1. Introducció als mètodes numèrics més freqüents i la seva programació.
Tema 2. Fonaments i aplicacions d'Introducció a la metodologia de la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) a la resolució de problemes senzills en l'enginyeria.
Tema 3. Introducció als algorismes per a la resolució de problemes convectius-difusius i per l'acoblament dels camps pressió-velocitat: Problemes de transferència de calor i massa i problemes amb camps de velocitat i pressió acoblats.
Tema 4. Introducció a l'ús de software per a la resolució de problemes mitjançant tècniques CFD: programari comercial i de codi obert.
Tema 5. Temes avançats: Introducció al modelatge aeronàutic de vehicles, turbulència, fluxos reactius i reactors químic, combustió i flux multifàsic.
 
Pràctiques:
1. Introducció a l'ús dels CFD: Simulació d'un dispositiu de mescla de cabals de temperatures diferents.
2. Condicions de contorn, dominis, subdominis i expressions.
3. Transitoris.
4. Combustió.
5. Fluxos multifàsics.