Temari

Temari

 1. Senyals i sistemes lineals
  • Conceptes bàsics.
  • Resposta al impuls.
 2.  La transformada de Fourier.
  • Anàlisi i síntesi de senyals continues i discretes, periòdiques i aperiòdiques.
 3.  Anàlisi freqüencial de sistemes.
  • Resposta freqüencial.
  • Anàlisi y disseny de filtres selectors de freqüències.
 4.  Mostreig de senyals analògics.
  • La fòrmula de Poisson.
  • El teorema del mostreig: taxa de Nyquist.
  • Tratament digital de senyals analògics.
 5.  Procesament de senyals digitals.
  • La transformada ràpida de Fourier.
  • Complexitat  computacional de la transformada de Fourier discreta vs. complexitat computacional de la transformada ràpida de Fourier.
 6.  Ondetes.
  • L'ondeta  de Haar.
  • L'algorisme de  Mallat
  • Anàlisis amb resolució múltiple.
  • Ondetes  de Daubechies.
  • Aplicacions en so  e imatge.