Temari

Temari

Tema 1.Introducció: Definició de sistema dinàmic discret. Exemples. Conceptes bàsics. Sistemes dinàmics discrets i accions de (semi)grups.

Tema 2.Sistemesdinàmics discrets en l’interval i en la recta real: Punts periòdics i conjunts estables. Teorema de li i York. Teorema de Sarkovskii. Introducció a la dinàmica de les funcions derivables: punts hiperbòlics.

Tema 3.Conjugaciótopològica i dinàmica simbòlica: transitivitat topològica. Dependència de les condicions inicials. Caos en el sentit de Devaney i en el sentit de Li i York. Conjugació topològica: conseqüències. La funció logística. Introducció a la dinàmica simbòlica: aplicacions.

Tema 4.Bifurcacions: Famílies paramètriques de funcions. La noció de bifurcació. La bifurcació d’Hopf i les seues extensions.

Tema 5.Introduccióa la dinàmica topològica: Conjunts ω-límits. Caracterització dels conjunts ω-límits en l’interval. R