Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) L'alumne només figurarà com «presentat» en l'acta si es presenta a l'examen final.

B) L'avaluació continuada (casos pràctics, qüestionaris, assistència a conferències, seminaris i juís, etc.) durant el curs representa un 60 per 100 de la nota final.

La mitat de l'avaluació continuada (un 30 per 100 de la nota final) correspon a les activitats proposades per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló. D'estes, tres seran avaluables.

L'altra mitat (un 30 per 100 de la nota final) correspon als professors de la Universitat Jaume I, que proposaran diverses activitats (qüestionaris d'avaluació, assistència a conferències, seminaris i juís, etc.), de les quals dos seran avaluables.

L'avaluació continuada de l'assignatura requerix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant execute i assistisca, almenys, al 80 per 100 de les activitats, incloent-hi necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar en l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà Suspens - 0. Les simulaciones de juís són obligatòries per a tots els alumnes.

La mitat de la qualificació corresponent a l'avaluació continuada (és a dir, un 30 per 100 de la nota final) no serà recuperable. L'altra mitat (el 30 per 100 restant de la nota final) podrà recuperar-se en segona convocatòria per mitjà de la realització d'un cas pràctic que comprenga la major part de la matèria de l'assignatura. La possibilitat de recuperar este 30 per 100 de la nota final queda condicionada a l'execució de totes les pràctiques del mòdul (tant les recuperables com les no recuperables).

C) L'examen final representa el 40 per 100 restant de la nota final. La part corresponent a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló, que consistirà en la realització d'un o més supòsits pràctics, suposarà un 50 per 100 de la nota corresponent a l'examen. L'altre 50 per 100 de la nota de l'examen correspon a un exercici tipus test de resposta múltiple, elaborat per professors de la Universitat Jaume I.

D) Per a la superació de l'assignatura s'ha d'aconseguir en l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que es referix a l'examen, s'ha d'aconseguir, almenys, 2 punts sobre 4.