Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B7 - Que l´estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seua àrea d´estudi

E10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l´el.lecció de l´estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients, tot tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

E13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que van dirigides, d´acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Resultats d'aprenentatge

RADM4 Redactar, en el seu cas, els documents i escrits que procedeixen, en els quals s´argumenten requisits i objeccions tant materials com formals amb tècnica i estratègia apropiada a la fi pretesa.

RADM3 Identificar els problemes jurídics clau de cada situació que es presenten.

RADM2 Ser capaç de redactar documents relacionats amb la pràctica mercantil.

RADM1 Ser capaç d´assesorar eficaçment a clients en problemes de l´àmbit jurídico-mercantil.