Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'estudiant ha de presentar el treball davant d'un tribunal universitari per considerar-se presentat. La nota final del treball la fixa aquest mateix tribunal.