Activitats

Tutories

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 328
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.

CE02 - Crear i gestionar sistemes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.

CE08 - Integrar coneixements, competències i habilitats adquirits en el màster mitjançant la realització d'un treball de caràcter aplicat.

Resultats d'aprenentatge

- Demostrar capacitat d'integració de coneixements, competències i habilitats adquirits en el màster mitjançant la realització d'un treball de caràcter aplicat.