Temari

Temari

LU1. SIG vist com un projecte, amb exemples des de múltiples camps
LU2. Estructura i gestió d'un projecte SIG
LU3. Nous temes i tendències en SIG
LU4. Preparació per adaptar-se a nous camps, mètodes i tecnologies

Les competències tractades són:
• Experiència: comprensió de SIG com un projecte creat per a resoldre problemes socials específics en àrees que inclouen l'ordenació tradicional del territori i altres menys tradicionals en camps com els negocis i transport/mobilitat, estructura de projectes i mètodes i metodologies de gestió, nocions de novetats en el camp.
• Competències metodològiques: gestió de projectes, mètodes àgils, estudi documental i investigació sobre un tema específic.
• Competències d'aprenentatge: síntesi d'idees prèvies i creació d'un projecte SIG realista, ideació de noves aplicacions de tecnologies geoespacials, aplicació de coneixements conceptuals a la pràctica. Problemes.
• Competències socials: treball en equip, habilitats de presentació pública.