Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Projectes

20%

Criteris de superació

​Es valorarà l'assistència, puntualitat i participació en classe. Per a poder superar l'assignatura es requerirà l'assistència almenys del 90% de les classes sense retards.

Hi haurà 5 treballs durant el curs que seran d'obligada *presentacion tots ells.

Serà obligatòria la *presntación del treball final en classe de manera oral.

El projecte pràctic final relacionat amb les sessions de teoria També serà obligatori presentar-ho. 

Tots els treballs *academicos així com el projecte final han de tindre una *calificcion superior a 4 sobre 10 per a superar l'assignatura.