Activitats

Seminaris

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 180
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1-Conèixer i comprendre els conceptes i les metodologies propis de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, el gènere i la ciutadania: teoria i metodologia feministes, sociologia, antropologia, filosofia i psicologia, història, art, literatura i mitjans de comunicació, dret, economia i ciència.

C2-Ser capaç d'aplicar d'una manera teòrica i pràctica els diferents coneixements i eines que li permeten transmetre valors igualitaris per tal d'aconseguir una societat més justa.

C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania, i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques lligades a aquestes argumentacions.

C4-Ser capaç de reflexionar sobre les responsabilitats pròpies, tant socials com ètiques, en l'àmbit del feminisme, el gènere i la ciutadania.

C6-Ser capaç de presentar i defendre públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania.

C8-Ser capaç de comunicar-se d'una manera fluida i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania.

Resultats d'aprenentatge

C1.8, C8.2-Ser capaç de debatre sobre textos fundacionals del moviment feminista i ciutadà.

C1.3, C3.2-Ser capaç d'abordar i reconèixer el paper de les dones en les polítiques mediambientals, com també les variables que el gènere pot introduir en aquest context.

C1.3, C3.2-Ser capaç d'abordar i reconèixer el paper de les dones en les polítiques mediambientals, com també les variables que el gènere pot introduir en aquest context.

C1.2, C3.1-Ser capaç d'abordar i reconèixer el paper de les dones en la ciència, i les seues aportacions pràctiques al llarg de la història.

C1.17, C4.3-Ser capaç d'assenyalar la influència dels paradigmes econòmics des de la variable de gènere i la ciutadania.

C1.14, C2.2-Ser capaç d'informar els agents socials, polítics i la població en general sobre la variable de gènere quant a la legislació de l'asil i la immigració.

C1.12, C6.2-Ser capaç de demostrar els coneixements adquirits sobre les teories feministes del dret i les seues implicacions en la societat actual.