Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

1. Observació/execució de tasques i pràctiques (50 %):
Aquest apartat s'avaluarà a través de les següents eines:

-Fòrum de dubtes i comentaris sobre apunts (teoria i lectura obligatòria), no recuperable: 20 %
-Fòrum de tasques i pràctiques, recuperable: 30 %

* IMPORTANT:
Els fòrums de cada bloc temàtic es trobaran actius seguint el cronograma de l'assignatura a l'Aula Virtual. Cada bloc temàtic tindrà uns dies assignats i fora d'aquests no serà possible la participació.

-Participació en el fòrum de dubtes/comentaris de cada bloc temàtic (20 %): en el cas de no haver participat en el fòrum de dubtes i comentaris (20 %), l'alumnat opta a un 80 % de la nota.

-Participació en el fòrum de tasques/pràctiques (30%) de cada bloc temàtic: serà necessària la participació en cadascuna de les entrades obertes en cada fòrum.

Les aportacions a qualsevol dels fòrums que formen part de l'avaluació han de mostrar reflexions argumentades críticament (no és vàlid un resum dels materials proporcionats) i que referencien els materials bàsics de consulta o materials complementaris. Igualment, es valoraran les aproximacions originals que vagen més enllà de l'opinió personal o de la descripció de l'objecte (artístic, mediàtic o textual) del debat. D'altra banda, es tindrà en compte per a l'avaluació la interacció amb el professorat i resta d'alumnat. Per a optar a la màxima qualificació es valorarà la participació continuada en els fòrums de cada bloc temàtic durant els dies en què cada bloc s'estiga treballant segons el cronograma de l'assignatura.


2. Resolució d'exercicis i problemes (50 %):
Aquest apartat s'avaluarà a través del lliurament de treball final: 50 %
El treball final, seguint les indicacions del professorat i que es detallaran en l'Aula Virtual, podrà incloure un dossier de les pràctiques portades a terme en el fòrum o la redacció d'un assaig que desenvolupe alguna qüestió concreta de les tractades en l'assignatura.

—------A) Per a superar l'assignatura s'exigeix una nota mínima global de 5 sobre 10.
B) L'estudiantat es considerarà presentat quan haurà participat en el fòrum de tasques i pràctiques (30 %) de cada bloc temàtic (el d'art i el de mitjans de comunicació) i haurà lliurat el treball final (50 %).


Segona convocatòria:
L'alumnat que no puga participar en el fòrum de tasques i pràctiques (30 %) de cada bloc temàtic o no puga lliurar el treball final (50 %) en primera convocatòria es podrà presentar a la segona convocatòria on, a més de lliurar el treball final (50 %), farà un treball compensatori seguint les instruccions del professorat, que apareixeran en l'Aula Virtual. Aquest treball compensatori cobrirà els continguts del fòrum de tasques i pràctiques (30 %) de cada bloc temàtic (el d'art i el de mitjans de comunicació).