Activitats

Seminaris

12 12
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0 6
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 120
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1-Conèixer i comprendre els conceptes i les metodologies propis de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, el gènere i la ciutadania: teoria i metodologia feministes, sociologia, antropologia, filosofia i psicologia, història, art, literatura i mitjans de comunicació, dret, economia i ciència.

C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania, i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques lligades a aquestes argumentacions.

C6-Ser capaç de presentar i defendre públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania.

C7-Ser capaç d'investigar de forma autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, el gènere i la ciutadania.

C8-Ser capaç de comunicar-se d'una manera fluida i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania.

Resultats d'aprenentatge

C1.8, C8.2-Ser capaç de debatre sobre textos fundacionals del moviment feminista i ciutadà.

C1.18, C7.1-Ser capaç de valorar la praxi personal de les dones artistes.

C1.16, C3.4-Ser capaç d'assenyalar, en el context de les arts plàstiques, la presència i l'impacte de les dones artistes, tant al llarg de la història com a hores d'ara, i assenyalar les causes de l'ocultament o les característiques de la seua producció.

C1.15, C6.3-Ser capaç d'assenyalar, en l'àmbit dels mitjans de comunicació, les diferents perspectives teoricopràctiques atenent la variable de gènere.