SBU002 - Ciutadania i Gènere: de l'Àgora a la Literatura/Escriptura

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

A. Per a superar l'assignatura l'estudiantat haurà de traure una nota mínima de 5 sobre 10 en cadascuna de les dues parts en què està dividida l'avaluació (1. Debats i seguiment i 2. Dossier final).


1. Debats i seguiment:


-Participació en fòrums de l'assignatura (no recuperable, perquè els fòrums estan actius durant les dates de docència de l'assignatura): 20%

-Tasques setmanals de seguiment de l'assignatura: 30%


2. Dossier final:


-Dossier final de reflexió crítica: 50%


B. Requisits per a considerar com presentat/da a un/una estudiant en una convocatòria: es considerarà que un/a estudiant s'ha presentat si entrega el Dossier final.