SBU002 - Ciutadania i Gènere: de l'Àgora a la Literatura/Escriptura

Semestre 1

Activitats

Seminaris

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 180
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1-Conèixer i comprendre els conceptes i metodologies propis de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, el gènere i la ciutadania: teoria i metodologia feminista, sociologia, antropologia, filosofia i psicologia, història, art, literatura i mitjans de comunicació, dret, economia i ciència.

C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania, i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques lligades a aquestes argumentacions.

C8-Ser capaç de comunicar-se d'una manera fluida i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, el gènere i la ciutadania.

Resultats d'aprenentatge

C1.8, C8.2-Ser capaç de debatre sobre textos fundacionals del moviment feminista i ciutadà.

C1.7, C8.1-Ser capaç de debatre sobre les diferents perspectives de l'origen del concepte de ciutadania i les societats democràtiques, i la seua evolució fins a l'actualitat.

C1.10, C3.3-Ser capaç de demostrar, en el context de la literatura, els coneixements adquirits sobre la presència i l'impacte de les dones en aquest àmbit, des d'una perspectiva història, crítica i amb atenció a la diversitat cultural.