Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

1. Observació/ execució de tasques i pràctiques:
Fòrum: 20 % (no recuperable)
Resolució de tasques plantejades pel professorat: 20 %
Participació en seminaris, conferències: 10 %

2. Resolució d'exercicis i problemes:
Lliurament de dossier: 50 %
En el dossier es podria incloure les pràctiques realitzades en el fòrum, les qüestions teòriques dels textos, tant de teoria com de lectura, pràctiques i qüestions plantejades a partir dels textos subministrats i reflexions sobre casos pràctics plantejats en els fòrums.

A) Per a superar l'assignatura s'exigeix una nota mínima en cadascuna de les proves (1 i 2) de 5 sobre 10.
B) L'estudiantat es considerarà presentat quan haurà lliurat el dossier.