Activitats

Seminaris

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 180
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1-Conèixer i comprendre els conceptes i les metodologies propis de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, el gènere i la ciutadania: teoria i metodologia feministes, sociologia, antropologia, filosofia i psicologia, història, art, literatura i mitjans de comunicació, dret, economia i ciència.

C2-Ser capaç d'aplicar d'una manera teòrica i pràctica els diferents coneixements i eines que li permeten transmetre valors igualitaris amb la finalitat d'aconseguir una societat més justa.

C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania, i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques lligades a aquestes argumentacions.

C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania.

C6-Ser capaç de presentar i defendre públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania.

C7-Ser capaç d'investigar d'una manera autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania.

C8-Ser capaç de comunicar-se d'una manera fluida i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania.

Resultats d'aprenentatge

C1.9, C6.1-Ser capaç de demostrar coneixements teòrics i metateòrics sobre estudis feministes, de gènere i ciutadania, a través del debat crític sobre aquests.

C1.3, C3.2-Ser capaç d'abordar i reconèixer el paper de les dones en les polítiques mediambientals, com també les variables que el gènere pot introduir en aquest context.

C1.23 C7.4-Ser capaç, una vegada adquirits els coneixements sociològics de la dimensió de participació política ciutadana, de debatre d'una manera reflexiva i crítica sobre les noves formes de participació de la societat civil en relació amb les diferències de gènere.

C1.20, C2.3-Ser capaç, una vegada adquirits els coneixements històrics sobre els orígens del feminisme i la seua realitat actual, de debatre críticament sobre aquests i de reflexionar des d'aquesta perspectiva històrica.

C1.11, C5.2-Ser capaç de demostrar l'adquisició de coneixements teòrics sobre el debat publicoprivat des d'una perspectiva filosòfica articulada mitjançant el debat crític i l'exposició raonada d'idees.