SRS008 - Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E10 - Ser capaç de seleccionar i valorar programes (procediments, metodologies) per al desenvolupament organitzatiu i dels recursos humans en l'àmbit de la gestió.

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el funcionament i resultats d'aquestes.

E9 - Ser capaç de qualificar i categoritzar el comportament, emocions i actituds d'individus i grups en les organitzacions per a aconseguir una major satisfacció en l'àmbit personal i en el grup.

CT1 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per a mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permeten el desenvolupament continuat.

CT6 Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals i entorns poc definits.

CT7 Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.

Resultats d'aprenentatge

Utilizar y gestionar procesos de cambio, aprendizaje y desarrollo organizativo

Promover y gestionar el desarrollo de las personas dentro de las organizaciones