SRS006 - Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat en una convocatòria quan haja realitzat els exàmens i haja realitzat les diferents activitats, treballs i presentacions proposades pel professorat.

Elaboració i presentació de treballs, activitats i casos: 5/10 necessària
Examen: 5/10 necessària

Totes les activitats pràctiques són recuperables. Aquells alumnes que hagen suspès o no hagen assistit i realizat les activitats pràctiques realitzades en classe, podran lliurar-les y/o presentar-les amb anterioritat a la realització de l'examen.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles