SRS006 - Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el funcionament i resultats d'aquestes.

E7 - Ser capaç de fonamentar i planejar sistemes de direcció de recursos humans que maximitzen la innovació i la creativitat en les organitzacions i que permeten aprofitar el potencial de les persones.

E8 - Ser capaç de promoure els estils de lideratge adequats en contextos innovadors i globals.

CT1 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per a mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permeten el desenvolupament continuat.

CT6 Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals i entorns poc definits.

CT7 Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.

Resultats d'aprenentatge

Utilizar el sistema adecuado de dirección de recursos humanos en una organización

Dirigir eficazmente grupos de trabajo

Analizar y evaluar el comportamiento de las personas en los entornos organizativos