SRS005 - Anàlisi de l'Entorn Empresarial en Organitzacions Innovadores / Business Environment Analysis in Innovative Organizations

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura compren una avaluació final mitjançant un examen escrit al final del semestre (30% de la qualificació global de l'assignatura) i una avaluació continua realitzada a partir de l'elaboració d'un projecte i activitats pràctiques a l'aula (70% de la qualificació global de l'assignatura). Únicament es guardarà la nota de l'avaluació continua per a la segona convocatòria ordinaria del mateix curs.

A la segona convocatòria, l'alumne tindrà dret a un examen escrit final del semestre (30% de la qualificació global de l'assignatura) i a refer el projecte en cas de suspendre'l en primera convocatòria (70% de la qualificació global de l'assignatura).

Si l'alumne es presenta a l'examen (tant en primera como en segona convocatòria) es considerarà "presentat a l'assignatura".

Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes previstos en la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern núm. 3 del 13 de març de 2017. Per altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (examen, casos pràctics, o qualsevol altra activitat proposta) quedarà automàticament suspés, segon l'article núm. 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI.