SRS005 - Anàlisi de l'Entorn Empresarial en Organitzacions Innovadores / Business Environment Analysis in Innovative Organizations

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el funcionament i resultats d'aquestes.

E4 - Ser capaç de concebre models explicatius i comprensius del context empresarial per a organitzacions innovadores i globals.

CT2 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

CT3 Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions canviants.

CT4 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor, gestionar i usar la informació de manera eficient.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaz de explicar la composición y función de los principales actores de un entorno competitivo

Organizar e integrar mentalmente diversos componentes de la realidad y explicarla a través de modelos holísticos (globales)

Aplicar métodos sistemáticos para tomar decisiones personales con coherencia, acierto y seguridad

Analizar la influencia de distintos contextos empresariales sobre la Dirección Estratégica.

Analizar la dinámica del entorno global en el que compiten actualmente las empresas.