Temari

Temari

El TFM pot consistir en una revisió sistemàtica, un treball original experimental o empíric, així com treballs equivalents realitzats com a resultat d'una estada en una altra universitat, espanyola o estrangera. L'elecció del tema serà supervisada per un o diversos professors o investigadors relacionats amb el màster.