Sistema d'avaluació

Elaboració de treball acadèmic i defensa pública

100%

Criteris de superació

Treball escrit: 60%

L'avaluació del treball escrit es dividirà en dos parts, el treball complet en forma d'article científic i un projecte de TFM que es presentarà al llarg del segon semestre.

L'avaluació del treball escrit es reparteix entre avaluació del tutor/a i del tribunal avaluador, amb un 20% per al tribunal i un 40% pel tutor/a. Del 40% d'avaluació final del tutor/a, un 25% serà del treball escrit de TFM en format d'article científic i un 15% per al projecte de TFM. El tribunal avaluarà únicament la part de l'article científic.

L'avaluació de l'article científic seguirà les mateixes regles del sistema de revisió entre parells que és usat per les revistes científiques. El tutor del treball proposarà 4 revisors entre els professors-investigadors del màster i la CTM triarà 2.

Els criteris d'avaluació seguiran les directrius de les revistes internacionals de Neurociencia i es faran públics abans de començar el curs.

Defensa oral: 40%

El TFM serà presentat i defensat davant d'una tribunal de tres membres. L'estudiant ha de preparar una presentació oral formal de 15 minuts. Després de la presentació els professors membres del tribunal platejaran preguntes a l'estudiant sobre el seu treball.

Per a aprovar el TFM els estudiants hauran d'haver obtingut almenys un 30% en l'avaluació del treball escrit i un 20% en l'avaluació de la defensa oral.

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."