Activitats

Tutories

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 325
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE02 - Precisar i delimitar problemes d'investigació de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinari, formulant hipòtesi d'investigació de caràcter conductual i cerebral que permeten contrastar l'experiència aplicada i avançar en la investigació bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic i crear i plantejar solucions noves i originals.

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per a dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesuraments de la conducta i el cervell per a obtenir resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la investigació en cervell i conducta en la pràctica professional.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

CG06 - Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seues implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

Sintetitzar i relacionar els resultats amb la investigació prèvia, els models i teories anteriors.

Redactar una memòria o informe científic amb l'estructura bàsica d'una publicació científica.

Interpretar els resultats obtinguts tenint en compte la hipòtesi de partida, l'estratègia d'anàlisi aplicada i els resultats previs.

Exposar oralment i per escrit, de forma clara i precisa, una investigació científica.

Desenvolupar una revisió sistemàtica o treball experimental sobre un tema relacionat amb la investigació en cervell i conducta.

Definir un problema d'investigació i formular hipòtesi fonamentada en la literatura científica prèvia.

Aplicar eines i tècniques d'anàlisi avançades en concordança amb el disseny experimental aplicat.