Temari

Temari

TEORIA

TEMA 1. Introducció a la neuroendocrinologia del comportament maternal. Significat del comportament parental: pautes dirigides a les cries i pautes no dirigides a les cries. Biologia comparada del comportament parental. Comportament al·lomaternal i homomaternal. Comportament paternal. Models animals per a l’estudi del comportament parental: rates, ratolins, ratolins de camp, ovelles i primats no humans.

TEMA 2. Hormones i comportament maternal. Cures maternals, estudis en rates. El perfil endocrí de la gestació, part i lactància. Estudis experimentals: paper dels asteroides i la prolactina. La prolactina com a hormona maternal. El cas dels ratolins: cures maternals espontànies. Components hormonals i no hormonals de les cures maternals en primats. Comportaments no dirigis a les cries. La construcció del niu i la modulació hormonal en rates. L’agressió maternal: què és i què no és.

TEMA 3. Experiència i maternitat. Mares primípares i multípares. Influència de l’experiència juvenil amb cries en el comportament maternal. La influència del comportament maternal en els fills: resistència a l’estrès. L’experiència com a filles i el comportament maternal adult. Models animals. High-licking vs low-licking rate en rates. Models en primats no humans: mothers without mothers i el maltractament infantil.

TEMA 4. Comportament maternal, motivació i ansietat. Estímuls i cures dels xiquets i les xiquetes. El paper de l’olfacte i les feromones en rossegadors. Anòsmia i abandonament maternal. Lessions olfactives i pup-killing (infanticidi): un model de depressió maternal? Estrès, ansietat i comportament maternal. Agressió maternal,  por i ansietat.

TEMA 5. Neuroanatomia del comportament maternal. Base sensorial de la conducta maternal. Paper de l’hipotàlam preòptic medial (MPOA) i de l’amígdala medial. Connexions del MPOA, receptors hormonals i projeccions descendents: el cervell sociosexual i el comportament maternal.

TEMA 6. Neuroquímica i biologia molecular del comportament maternal. Paper de l’oxitocina en el comportament maternal: hormona o neurotransmissor? Altres neuropèptids. Monoamines, motivació i comportament maternal.

TEMA 7. Comportament paternal. Mecanismes evolutius del comportament paternal. Espècies biparentals i mecanismes endocrins de sincronització. El cas de l’espècie humana i models primats no humans (tití). Comportaments infanticides en mascles de diverses espècies. Comportament paternal abusiu.

TEMA 8. Impacte del comportament parental en els fills. Implicacions en l’espècie humana.

 

PRÀCTIQUES

Pràctica 1: Anàlisi del comportament maternal de ratolins. En l’aula d’informàtica analitzarem vídeos per a registrar distintes pautes de conducta maternal en femelles de ratolí.

Pràctica 2: Observació de l’activitat de la  prolactina en el cervell maternal. En la sala de microscopis portarem a terme una observació guiada de l’acció de la prolactina sobre diversos centres del cervell utilitzant la detecció immunohistoquímica de la STAT5 fosforilada (activada) o pSTAT5.