Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requerirà:

1. L'assistència a les pràctiques i seminaris, llevat d’absències per motius de força major que hauran d’estar ben justificades. Les pràctiques i seminaris són, per tant, ACTIVITATS NO RECUPERABLES.

2. Superació de l'examen amb una nota igual o superior al 50% de la màxima.

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada dels tres tipus d'activitats d'avaluació. Els treballs acadèmics corresponen a l'exposició dels articles dels seminaris.

Es considerarà que l'estudiantat s'ha presentat a la convocatòria si acudeix a l'examen final de l'assignatura.

Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I. Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació implicaran la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.