SBT017 - Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant ha d'obtindre el 20% de la nota de l'examen i 30% de la nota de treballs acadèmics (debats).

Els criteris per a la matrícula d'honor són: obtindre com a mínim un 5,8 en la nota dels treballs i un 4 en l'examen final.

Es controlarà de manera estricta el plagi.