SBT017 - Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

16,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesures de la conducta i el cervell per a obtindre resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, i utilitzar la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Entendre les tècniques d'investigació utilitzades per a l'estudi de la neurobiologia dels trastorns de l'aprenentatge i memòria.

Efectuar una revisió de la literatura científica actual sobre temes específics de l'assignatura.

Conèixer els avanços en neurobiologia de l'aprenentatge i la memòria.

Comprendre i explicar les bases neurobiològiques dels trastorns de l'aprenentatge i la memòria.

Adquirir habilitats per a realitzar activitats de docència activa o de formació complementària.

Adquirir coneixements sobre les teràpies farmacològiques que en l'actualitat s'utilitzen per a tractar els trastorns de l'aprenentatge i la memòria.