SBT009 - Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars

Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Què és una malaltia neurodegenerativa? Similituds i controvèrsies. Proteinopaties: Plegament anormal de proteïnes, agregació i fallades de la proteólisis.

Tema 2. Malalties prióniques: Kuru, Scrapie, Insomni familiar fatal, Encefalopatia Espongiforme Bovina.

Tema 2. Tauopaties: Malaltia d'Alzheimer. Citosquelet cel·lular. Proteïnesltres taupatías: Paràlisi supranuclear progressiva.

Tema 3. Sinucleopatías: Malaltia de Parkinson. Parkinson i parkinsonisme. Determinants genètics. Factors ambientals. Mecanismes de mort cel·lular. Vies dopaminérgiques i no dopaminérgiques. Altres sinucleopaties: demència amb cossos de Lewy, atròfia múltiple sistémica.

Tema 4. Malalties amb repetició de nucleòtids: Patogènia de la malaltia d'Huntington

Tema 5. Concepte de malaltia de les motoneurones espinals. Mecanismes reguladors de supervivència i mort de les motoneurones espinals. Síndrome de fatiga crònica. Esclerosi amiotrófica lateral. Atròfia muscular espinal. Distròfia muscular de Duchenne.