SBT009 - Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

DUES MODALITATS A TRIAR PER L'ALUMNAT A PRINCIPI DE CURS:


A)    

·        Examen test:  90%

·        Discussions en classe sobre els materials analitzats:  10%

 

B)    

 

·       Elaboració d'un treball científic 90%

·        Discussions en classe sobre els materials analitzats:  10%

 

  • L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
  • Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
  • En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”


L'alumne que obtinga una qualificació igual o major de 4.5 sobre 5 de nota mitjana en l'examen exàmens o en el treball científíc podrà optar a matrícula d'honor.