SBT009 - Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic i crear i plantejar solucions noves i originals.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seues bases neurals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinaris.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar tècniques de neuroimatge, neuroanatòmiques i immunohistoquímiques per a l'estudi de les malalties neurodegeneratives en models animals i cervells postmortem humans.

Reconèixer les bases moleculars de malalties amb una gran repercussió social com són les malalties neurodegeneratives.

Desenvolupar una visió integrada dels avanços en investigació bàsica i clínica per a poder dur a terme una investigació translacional en el camp de la neurobiologia i especialment en relació amb les malalties neurodegeneratives.

Conèixer els principals models animals útils per a l'estudi de malalties neurodegeneratives i saber identificar les seues bases moleculars i genètiques que els permeten ser aplicats a la investigació dels processos neurodegeneratius en l�ésser humà.

Analitzar les eines bioquímiques i moleculars que s'utilitzen en la investigació de mecanismes de dany, diagnòstic, definició de factors genètics de risc i disseny de teràpies efectives, en relació amb les malalties neurodegeneratives i neuroinflamatòries.

Analitzar de manera crítica, avaluar i desenvolupar idees noves i complexes en el camp de la neurobiologia i especialment en relació amb les malalties neurodegeneratives.