Temari

Temari

 
 
Tema 1.-Introducció.
 
1.1.            Què és un dissolvent? Per què necessitem dissolvents?.
 
1.2.            Dissolvents i residus.
 
§   NMVOCs (Non Methane Volatile Organic Compounds).
 
§   Restriccions en l'ús i aplicació de dissolvents.
 
§   Classificació.
 
1.3.            Aplicació dels dissolvents.
 
1.4.            Què podem fer?.
 
§   Reducció/Reús/Reciclatge.
 
§   Disseny i ús de dissolvents alternatius.
 
 
 
Tema 2.- Propietats fonamentals dels dissolvents. Solubilitat.
 
2.1.      Solubilitat.
 
§   Interaccions -ho.
 
§   Interaccions de Wan Der Waals.
 
§   Ponts de hidrogene
 
2.2.      Propietats dels dissolvents.
 
§   Pressió cohesiva. Paràmetres de solubilitat de Hildreband.
 
§   Constant dielèctrica.
 
§   Índex de refracció.
 
§   Moment dipolar.
 
§   Nombre dador.
 
§   Nombre acceptor.
 
§   Paràmetre solvatocrómico de Dimroth-Reichardt: ETN
 
§   Paràmetres solvatocrómics de Kamlet-Taft.
 
§   Dissolvents durs i blans.
 
2.3.      Classificació dels dissolvents: dipolars prótics, dipolars aprótics i apolars.
 
 
 
Tema 3.- Toxicitat i dissolvent.
 
3.1.      Introducció.
 
3.2.      Toxico-cinética dels dissolvents.
 
3.3.      Característiques comunes dels dissolvents tòxics.
 
§   Efectes hepàtics.
 
§   Toxicitat renal.
 
§   Neurotoxicitat.
 
3.4.      Hidrocarburs clorats.
 
3.5.      Metanol.
 
3.6.      Acetona.
 
 
 
Tema 4.- L'aigua com a dissolvent.
 
4.1. Avantatges i inconvenients de l'ocupació d'aigua com a dissolvent.
 
4.2.      L'efecte hidrofòbic.
 
4.3.      Sistemes bifàsics.
 
§   Reaccions amb aigua (“on vàter”).
 
§   Ocupació d'agents transferents de fase.
 
§   Catalitzadors de transferència de fase .
 
§   Micel·les.
 
§   Micel·les reverses.
 
§   Ocupació de lligants i catalitzadors solubles en aigua.
 
4.4.      Sals de lantà catalitzadors estables en aigua.
 
4.5.      Catalitzadors organometàlics estables en aigua.
 
4.6.      Organocatàlisi.
 
4.7.      Processos industrials emprant aigua com a dissolvent.
 
 
 
Tema 5.- Líquids Iònics (lis).
 
5.1. Què són els lis?
 
5.2. Propietats quimicofísiques dels lis.
 
§   Conductivitat.
 
§   Estabilitat a la hidròlisi.
 
§   Estabilitat tèrmica.
 
§   Sòlid vs líquid.
 
§   Polaritat.
 
§   Miscibilitat.
 
§   Solubilitat de gasos.
 
§   Viscositat.
 
§   Etc.
 
5.3. Són els lis dissolvents verd/sostenibles? Toxicitat/biodegrabilitat dels lis.
 
5.4. Síntesi i aplicacions dels lis.
 
 
 
Tema 6.- Dissolvents fluorats.
 
6.1. Què són els dissolvents fluorats?.
 
6.2. Purificació i aïllament emprant compostos fluorats.
 
§   Fluorous Solid Phase extractió (F-SPE).
 
§   Flourous Tags.
 
6.3. Sistemes bifàsics.
 
6.4. Sistemes termosensibles.
 
6.5. Sistemes trifàsics.
 
6.6. Aplicacions en química combinatòria.
 
 
 
Tema 7.- Fluids supercrítics.
 
7.1.      Introducció.
 
7.2.      Què és un fluid supercrític?.
 
§   Definició.
 
§   Propietats.
 
7.3.      Diòxids de carboni supercrítics
 
§   Per què l'ocupació del CO2?
 
§   Avantatges i desavantatges de l'ocupació de scCO2.
 
7.4.      Aplicacions i exemples i del scCO2
 
§   Extracció supercrítica.
 
§   “cleaning”
 
§   CO-dissolvent en pintures.
 
§   Processat i modificació de principis actius.
 
7.5.      Processos químics emprant scCO2
 
§   Hidrogenació.
 
§   Hidroformilació
 
§   Biocatàlisi.
 
§   Alquilacions
 
§   Oxidació.
 
7.6.      Síntesi modificació i processat de polímers en scCO2.
 
7.7.      Alcohols supercrítics (scMeoH).
 
7.8.      Processos en scH2O.
 
§   Oxidació total.
 
§   Oxidacions selectives
 
§   Reaccions catalitzades per l'aigua supercrítica.
 
§   Biomassa i l'aigua supercrítica.
 
§   Síntesi de nanopartícules en scH2O.
 
 
 
Tema 8.- Altres dissolvents alternatius.
 
8.1.      “Smart solvents” dissolvents intel·ligents.
 
§   Definició.
 
§   Propietats.
 
8.2.      Sistemes bifàsics-monofàsics dissolvents fluorat/orgànic regulats per la presència de CO2.
 
8.3.      Sistemes bifàsics-monofàsics orgànic/aigua ajustables (Organic-Aqueous Tuneable Solvents (OATS)).
 
8.4.      Polímers líquids com a dissolvents.
 
8.5.      Ocupació de lis reversibles.
 
8.6.      Dissolvents d'hidrofilicitat regulable (Switchable Hydrophilicity Solvents (SHS)).
 
8.7.      Dissolvents expandits per gasos (CO2-expanded solvents).
 
8.9.      Ocupació de la Sulfona de piperileno (PS) com disovente.
 
8.10     Ocupació del Lactat d'Etil com a dissolvent.
 
8.11.    Ocupació de carbonats orgànics com a dissolvents.
 
8.11.    L'ocupació del glicerol i els seus derivats com a dissolvents.