Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Sense lautorització del tutor no es permetrà el dipòsit del treball final de màster.

Per aprovar lassignatura serà necessari obtenir una puntuació dun mínim 5 punts en tots els apartats (memòria avaluada pel tutor, pel tribunal i de lexposició del treball). Els alumnes que no superin l'assignatura a la primera convocatòria hauran de repetir el treball.