Activitats

Tutories

58 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CETFM - Demostrar la capacitat d'elaborar un treball de final de màster aplicant un sentit crític, relacionat amb el camp d'interès del treball i integrant els coneixements i habilitats adquirits.

CTRANSV1 - Incorporar la metodologia científica amb l'objectiu de generar coneixement nou de manera ètica.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar la capacitat d'elaborar un treball de final de màster aplicant un sentit crític, relacionat amb el camp d'interès del treball i integrant els coneixements i habilitats adquirits.

Incorporar la metodologia científica amb l'objectiu de generar nou coneixement de manera ètica.