Sistema d'avaluació

Avaluació pràctica

50%

Avaluació teòrica

50%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per superar l'assignatura a totes les proves establertes.


La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

• Examen escrit. Ponderació 50%. Assistència presencial a un 50% de les sessions. S’avaluaran els continguts específics del temari mitjançant prova tipus test.

• Observació/execució de tasques. Ponderació del 50%. Assistència obligatòria a totes les sessions. S’avaluarà la resolució d’un cas clínic simulat mitjançant una prova tipus test després de desenvolupament del cas.


Es considerarà com a presentat aquell alumne que faci l'examen escrit.


En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del Verifica.