Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 22,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 22,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE5 - Implementar cures d'infermeria en monitoratge complex en pacient crític amb fracàs orgànic o multiorgànic.

CE6 - Implementar plans de cures individualitzades a pacients amb alteracions cardíaques, respiratòries, neurològiques, renals i digestives (sobre la base de la gravetat i necessitats del pacient) i en pacients crítics en procés de donació d'òrgans.

CTRANSV2 - Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.

CTRANSV3 - Ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris per a aconseguir objectius comuns des de camps experts diferenciats.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris per a aconseguir objectius comuns des de camps experts diferenciats.

Implementar plans de cures individualitzades a pacients amb alteracions cardíaques, respiratòries, neurològiques, renals i digestives (sobre la base de la gravetat i necessitats del pacient) i en pacients crítics en procés de donació d'òrgans.

Implementar cures d'infermeria en monitoratge complex en pacient crític amb fracàs orgànic o multiorgànic.

Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.